Agenti economici

Propuneri de masuri pentru armonizarea invatamantului profesional si tehnic cu piata muncii din judetul ialomita

Concluziile cercetărilor efectuate în cadrul proiectului la nivelul angajatorilor județului Ialomița au evidențiat o serie de aspecte discordante între parcursul educațional al elevilor din învățământul profesional și tehnic și anumite nevoi sau exigențe ale angajatorilor în raport cu actul de muncă. Acestora li s-au adăugat o serie de observații venite din partea reprezentanților angajatorilor de natură să contribuie la optimizarea actului educațional.

Pornind de la aceste elemente, s-au sintetizat un set de propuneri care pot conduce la îmbunătățirea relației angajatori-școli tehnice și profesionale și la o eficientizare a învățământului profesional și tehnic din Județul Ialomița în raport cu oferta și cerințele pieței muncii. Propunerile sunt structurate pe categorii de acțiuni/pe clase de probleme identificate.

P1. Îmbunătățirea imaginii școlilor profesionale și tehnice și a calității bazei de selecție:

Una dintre cele mai presante probleme ale învățământului profesional și tehnic o constituie decăderea prestigiului său, împingerea școlilor profesionale și tehnice în statutul de colector al elevilor cu rezultate scăzute la învățătură, care nu putut fi admiși la licee teoretice. Consecința acestei reprezentări conduce la o viciere a procesului de selecție și la o slabă căutare a școlilor profesionale și tehnice de către elevii interesați în dobândirea unei specializări sau dotați cu abilități și capacități necesare diferitelor specilizări profesionale.

Propuneri de soluții:

M1. Demararea în cadrul orelor de dirigenție din ciclul gimnazial, a unui program de consiliere și orientare în carieră la nivelul elevilor din județ (momentul optim constituindu-l prima jumatate a clasei a VIII-a), pentru prezentarea ofertei educaționale din învățământul profesional și tehnic și a avantajelor și oportunităților de viitor pe care le prezintă dobândirea unei specializări profesionale și tehnice.

M2. Programul de consiliere și orientare în carieră poate fi completat cu organizarea în Săptămâna Altfel a unor vizite ale elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a la atelierele/laboratoarele școlilor profesionale și tehnice sau în unități economice implicate în desfășurarea stagiilor de practică ale elevilor din aceste școli.

M3. Demararea în parteneriat cu primăria și instituții media locale a unor campanii de informare a populației județului privind avantajele și oportunitățile de viitor pe care le prezintă dobândirea unei specializări profesionale și tehnice pentru elevi, utilizând tehnici de publicitate (sloganuri, bannere, flyere, clipuri de promovare). Scopul campaniei este acela de a corecta reprezentarea publică instalată la nivelul populației cu privire la învățământul profesional și tehnic și pentru informarea corectă a posibililor elevi interesați.

P2. Creșterea calității actului de formare in învățământul profesional și tehnic

Propuneri de soluții:

S1. Îmbunătățirea parteneriatului cu angajatorii:

M1. Demararea unor campanii de informare aangajatorilor din județ privind beneficiile colaborării cu școala pentru efectuarea stagiilor de practică de specialitate a elevilor și stimularea angajatorilor de a se implica în formarea elevilor printr-o colaborare proactivă între părți.

M2. Încheierea de parteneriate la nivel local între inspectoratul școlar județean și organizațiile angajatorilor sau patronatele de profil pentru consultări privind stabilirea și diversificarea specializărilor din învățământul profesional și tehnic, pentru o acoperire cât mai optima a necesarului de resurse umane calificate, în condițiile unui context migratoriu accentuat și al schimbărilor preconizate a fi generate pe piața forței de muncă de către evoluția tehnologică.

M3. Încheierea de parteneriate cu agenți economici sau de contracte de inchiriere pentru acces la spații, tehnologii și echipamente de ultimă generație utile elevilor pentru formarea lor profesională, în situația în care dotarea școlilor profesionale și tehnice este nesatisfăcătoare.

S2. Motivarea elevilor admiși în învățământ profesional și tehnic:

M1. Implementarea în cadrul orelor de dirigenție a unui program de orientare în carieră cu sprijinul unor angajatori, foști absolvenți ai învățământului profesional și tehnic din județ, care să le prezinte elevilor poveștile lor de succes sau care pot constitui exemple și modele de urmat pentru elevi. Aceștia vor expune dificultățile prin care au trecut, soluțiile pe care le-au identificat și vor evidenția modul în care pot fi valorificate calificările profesionale dobândite în școală.

M2. Prezentarea în cadrul orelor de dirigenție sau a celor de specialitate a unor videoclipuri sau filme (din resurse educaționale deschise) cu performeri în exercitarea profesiei în care se formează elevii.

S3. Optimizarea orarului școlar:

M1. În cazul multor specializări, se impune o organizare a orarului astfel încât orele de practică să aibă continuitate în cursul unei zile și să poată acoperi acele momente ale zilei în care se desfășoară anumite activități sau operațiuni specifice unei specializări profesionale.

S4. Combaterea practicii de specialitate realizată formal:

M1. Implementarea împreună cu angajatorii a unui sistem de sancțiuni pentru elevii care absentează nemotivat sau nu participă activ la cursurile de practică de specialitate.

M2. Întreruperea colaborării pentru desfășurarea practicii de specialitate cu întreprinderile care utilizează elevii pentru activități auxiliare, marginale exercitării profesiei pentru care elevii au fost trimiși în practica de specialitate.

S5. Un accent crescut pus pe disciplină și deprinderea de valori:

M1. Implementarea de către profesorii de specialitate și de către tutorii de practică a unor cursuri de disciplină a muncii: importanța relațiilor ierarhice, a unor condiții specifice muncii, a procedurilor de lucru cu echipamentele, a normelor de protecția muncii. Elevii care fac practică trebuie să cunoască toate aspectele care fac obiectul muncii, de la cele care țin de activitatea în sine, până la cele auxiliare (curățenia la locul de muncă, organizarea și ordonarea instrumentelor de lucru etc.).

M2. Împlementarea unor jocuri sau exerciții de grup menite să dezvolte caracterul elevilor prin insuflarea acelor valori fară de care aceștia nu pot funcționa la locul de muncă.

P3. Formarea profesională continuă a corpului didactic:

M1. Implementarea unor parteneriate cu mediul privat pentru organizarea periodică de cursuri de perfecționare pentru maiștri și profesori, pentru a putea preda elevilor cele mai noi informații, în acord cu noile tehnologii, echipamente și procedure de lucru utilizate în piață.

P4. Îmbunățirea logisticii școlare

M1. Înființarea sau activarea unor internate pentru elevii care provin din localitățile rurale din județ (care se pot confrunta cu situația în care orarul de practică să nu se potrivească cu orarul mijloacelor de transport până la localitatea de domiciliu). Pentru elevii proveniți din familii dezorganizate sau din medii cu influență negativă asupra elevului, implementarea unui program de stimulare a familiei pentru a accepta includerea elevului într-un regim de internat pe durata școlii.

M2. Asigurarea transportului elevilor până la locul de practică.

P5. Întărirea colaborării părinți-școală

M1. Implementarea unor programe de informare a părinților privind avantajele sau beneficiile anumitor tipuri de locuri de muncă disponibile în județ. Dezvoltarea unei colaborări mai crescute între școală/tutore de practică și familiile elevilor în ceea ce privește orientarea și consilierea pentru angajare a elevilor în unitățile în care aceștia desfășoară stagii de practică.